Op vrijdag 28 juni 2019 heeft het Kabinet haar voorstel voor een Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit voorstel bevat een pakket aan maatregelen die er voor moet zorgen dat Nederland de klimaatdoelstellingen behaalt. Wilt u weten wat de gevolgen voor u zullen zijn? Lees dan snel verder!

Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde  tegen te gaan. Het doel is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen. Het akkoord bevat maatregelen die het kabinet zelf neemt of actief faciliteert. Ook bevat het afspraken tussen partijen onderling, waarin het kabinet geen actieve rol heeft. Beide zijn belangrijk om het gezamenlijk doel te halen.

Onderstaand worden per sector een aantal belangrijke maatregelen uit het voorstel voor een Klimaatakkoord toegelicht.

Gebouwde omgeving

Woningen en andere gebouwen, zoals kantoren en scholen, gaan de komende 30 jaar verduurzamen. Voor eigenaar-bewoners zal het kabinet een breed palet aan financieringsmogelijkheden beschikbaar maken, waaronder gebouwgebonden financiering en een warmtefonds van circa €50 tot €80 miljoen per jaar. Verder komt er een subsidieregeling van €100 miljoen per jaar voor investeringen in isolatie en warmte-installaties beschikbaar. De huidige regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) zal worden verbreed.

Mobiliteit

Voor het bestaande wagenpark (inclusief logistiek) zet het kabinet in op minder uitstoot door innovatieve biobrandstoffen. Samen met de logistieke sector en de gemeenten, zorgt het kabinet ervoor dat er rond 2025 geen uitstoot meer is van bussen, vrachtwagens en bestelauto’s in de binnenstad van 30 à 40 van onze steden. Het kabinet ziet in de toekomst naast het personenverkeer, ook een belangrijke rol weggelegd voor waterstof als energiedrager in zwaar transport, bijvoorbeeld vrachtwagens, OV-bussen en mogelijk ter vervanging van dieseltreinen. Het Kabinet wil de stimulering van elektrisch rijden aangepast doorzetten.

Industrie

De inzet voor 2050 is een bloeiende, circulaire en CO2-arme industrie die mondiaal toonaangevend is. Deze transitie vergt additionele investeringen van de Nederlandse industrie. Het kabinet faciliteert bedrijven bij investeringen door een ambitieus innovatieprogramma gericht op kostenreductie van kansrijke technieken en het beschikbaar stellen van SDE+-subsidiemiddelen om de uitrol van CO2-reducerende technieken die nu nog niet rendabel zijn te versnellen. Het kabinet wil zich inspannen Nederland tot koploper te maken op het gebied van groene waterstof. Daarom komt er een ambitieus waterstofprogramma, gericht op onderzoek, pilots en demonstratieprojecten, infrastructuur en brede waterstoftoepassingen. Er komt vanaf 2021 een nationale CO2-heffing. De heffing heeft niet als doel om opbrengsten te genereren, maar om bedrijven aan te zetten de investeringen in Nederland te doen. Opbrengsten worden ingezet voor vergroening van de industrie.

Landbouw en landgebruik

In de komende jaren gaat het kabinet de zogeheten ‘kringlooplandbouw’ actief stimuleren. Voor Nederland, en de wereld, is het van belang dat met zo weinig mogelijk verliezen zoveel mogelijk landbouwproducten geproduceerd kunnen worden. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit van bodem, water en natuur voorop blijft staan. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om de ambitie van landbouw en landgebruik binnen bereik te brengen. Daarnaast heeft het kabinet de leningcapaciteit van het Groenfonds vergroot en zijn instrumenten zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, SDE++, MIA/Vamil en dergelijke beschikbaar voor medefinanciering van de klimaatopgave.

Wat bekent dit voor u?

Het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende maatregelen hebben impact op ieder bedrijf en iedere burger in Nederland. Het raakt dus zeer zeker ook uw bedrijfsvoering! Ondanks dat het Kabinet de tijd neemt voor het realiseren van de transitie richting 2050, is het verstandig om voor uw bedrijf een strategie vast te stellen om gefaseerd invulling te geven aan de noodzakelijke maatregelen. Dat vraagt om ideeën, keuzen, timing, planvorming en de financiering en uitvoering van die plannen.

Wij zijn graag bereid om u hierin met onze kennis en ervaring, op zowel het vlak van duurzaamheid als op het vlak van de ontwikkeling, financiering en realisatie van projecten, met raad en daad bij te staan. Zo dragen wij ons steentje bij aan de realistaie van uw ambities en aan de gezamenlijke klimaatdoelen. AC Adviseurs helpt u met 'Good Thinking' verder!

 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief